Kajakowe Eldorado
Walne Zebranie 2023

Data dodania: 2023-09-30
Rozmiar: 0kB
Autor: Zarząd Towarzystwa "KAJEL"

Na podstawie zapisów § 23. ust. 3. Statutu, Zarząd Towarzystwa „KAJEL” zwołuje Walne Zebranie członków w 2023 roku.

Posiedzenie odbędzie się w pensjonacie "Zapiecek", Krutyński Piecek 4, 11-710 Piecki.

Termin I - 14 paźdzernika 2023 r., godz. 9:00

Termin II - 14 października 2023 r., godz. 9:15

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania
 5. Prezentacja i zatwierdzenie porządku dalszej części obrad
 6. Sprawozdanie zarządu VI kadencji z działalności Towarzystwa
 7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej VI kadencj
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi VI kadencj
 9. Określenie liczebności zarządu i komisji rewizyjnej VII kadencji
 10. Wybór prezesa zarządu VII kadencji
 11. Wybór członków zarządu VII kadencji
 12. Wybór członków komisji rewizyjnej VII kadencji
 13. Zmiany w statucie
 14. Sprawy różne
 15. Zamknięcie zebrania

 


Nadzwyczajne Walne Zebranie

Data dodania: 2021-08-07
Rozmiar: 0kB
Autor: ZARZĄD TPLŁE "KAJEL"

Na podstawie zapisów w §23 ust. 3 Statutu, Zarząd Towarzystwa Polska-Litwa-Łotwa-Estonia „KAJEL” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie członków w 2021 (sprawozdawcze).

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane zostaje w związku z koniecznością zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

Z uwagi na trwający stan pandemii COVID-19 posiedzenie odbędzie się hybrydowo – stacjonarnie w bosmanacie Portu Czerniakowskiego przy ul. Solec 8 w Warszawie oraz zdalnie, w terminach:

Termin I - 8 września 2021 r , godz. 17:00
Termin II - 8 września 2021 r, godz. 17:30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał
 4. Wybór komisji skrutacyjnej
 5. Informacja dot. działalności Zarządu w 2020 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego TPLŁE „KAJEL” za rok 2020
 7. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TPLŁE „KAJEL” za rok 2020
 8. Wolne wnioski
 9. Zamknięcie obrad
Członkowie zamierzający wziąć udział w zebraniu stacjonarnym, zaszczepieni przeciw Covid-19, certyfikat szczepienia powinni mieć przy sobie w dniu obrad.
Członków, którzy zamierzają wziąć udział w zebraniu zdalnie (online), prosimy o powiadomienie Zarządu Towarzystwa mailowo (na adres info@kajel.pl) do dnia 7 września 2021, podając adres mailowy, na który przesłany zostanie link do uczestnictwa w posiedzeniu. Osobom chcącym sprawdzić działanie połączenia online, proponujemy wcześniejszy test połączenia – po zgłoszeniu takiej potrzeby mailowo na adres info@kajel.pl do 1 września 2021.
Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy wpłacili składki członkowskie za rok 2021. Pozostałym członkom przypominamy o konieczności uregulowania składki za 2021 r. – jej brak może być podstawą do skreślenia z listy członków TPLŁE „KAJEL”. Składkę opłacić należy przelewem na konto bankowe Towarzystwa:
Towarzystwo Polska-Litwa-Łotwa-Estonia "KAJEL"
PKO BP SA nr rachunku: 90 1020 1013 0000 0202 0123 0663
tytułem: składka członkowska za rok 2021 za (imię i nazwisko)

Protokół VII Walnego Zebrania

Data dodania: 2020-02-07
Rozmiar: 30018kB
Autor: Sekretarz VII WZ


Nowe władze - wpis do KRS

Data dodania: 2020-01-21
Rozmiar: 14kB
Autor: Zarząd TPLŁE "KAJEL"

W dniu 12.10.2019 r. VII Walne Zebranie wybrało, w sposób prawomocny, nowy zarząd i komisję rewizyjną Towarzystwa PLŁE „KAJEL” VI kadencji. Od dnia 20.01.2020 zmiany te figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym: Aktualny wypis z Rejestru Stowarzyszeń

Jednocześnie prosimy potraktować zawiadomienie o VIII Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Towarzystwa, zamieszczone na niniejszej stronie 15.01.2020 r przez prezesa poprzedniego zarządu jako niebyłe. Zgodnie ze statutem „Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd” (§ 23 ust. 3). Takiej decyzji nie podjął ani poprzedni, ani obecny zarząd. Umieszczenie takiej informacji było więc nieuprawnione.


Nowy Zarząd:

Prezes Ewa Kruszewska
e-mail: kruszewska.ewka@gmail.com
tel.: 604 459 528

Wiceprezes Piotr Kaliszek
e-mail: piotr@przystan.warszawa.pl
tel.: 602 794 446

Skarbnik Tadeusz Kuligowski
e-mail: tadhannter@wp.pl
tel.: 607 596 791


 

W dniu 12.10.2019 r. VII Walne Zebranie wybrało, w sposób prawomocny, nowy zarząd i komisję rewizyjną Towarzystwa PLŁE „KAJEL” VI kadencji. Od dnia 20.01.2020 zmiany te figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym. Link do wypisu z KRS.

Jednocześnie prosimy potraktować zawiadomienie o VIII Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Towarzystwa, zamieszczone na niniejszej stronie 15.01.2020 r przez prezesa poprzedniego zarządu jako niebyłe. Zgodnie ze statutem „Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd” (§ 23 ust. 3). Takiej decyzji nie podjął ani poprzedni, ani obecny zarząd. Umieszczenie takiej informacji było więc nieuprawnione.


Program VII Walnego Zebrania

Data dodania: 2019-09-01
Rozmiar: 87kB
Autor: Zarząd TPLŁE

Dokument do pobrania i wydrukowania - niezbędny do usprawnienia przeprowadzenia - VII Walnego Zebrania, które rozpocznie się w dniu 12 października 2019 roku o godz. 11:10 - szczegółowe informacje w Kalendarzu Imprez 2019.

Członkowie naszego Towarzystwa mający zamiar uczestniczyć w VII Walnym Zebraniu proszeni są o wydrukowanie (o ile mają takie możliwości) i zabranie tego dokumentu ze sobą na Walne Zebranie. Zalecane jest również zapoznanie się z pozostałymi dokumentami znajdującymi się w dziale KOMUNIKATY naszej witryny internetowej.


Regulamin Spływów Kajakowych - aktualny tekst jednolity

Data dodania: 2017-01-04
Rozmiar: 391kB
Autor: Zarząd TPLŁE "KAJEL"

Zamieszczony Regulamin Spływów Kajakowych TPLŁE "KAJEL" obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Poza oczywistymi korektami i uzupełnieniami dodano (w kolorze czerwonym) dwa podpunkty (43.1 i 43.2) w dziale dotyczącym Rady Spływu oraz usunięto drugie zadanie w punkcie 44.

Najkrócej rzecz ujmując, wejście w życie nowego Regulaminu nie dokonuje żadnej istotnej (z punktu widzenia uczestnika) zmiany w charakterze imprez organizowanych pod patronatem TPLŁE "KAJEL", natomiast sankcjonuje stosowane i sprawdzone praktyki oraz wychodzi na przeciw oczekiwanym potrzebom.


Komunikat Zarządu i Komisji Rewizyjnej nr 1/2016

Data dodania: 2016-10-10
Rozmiar: 194kB
Autor: Zarząd i Komisja Rewizyjna

Jest to pierwszy wspólny komunikat w kilkunastoletniej historii "KAJEL", więc spodziewać się można jego szczególnej wagi.


Uchwała Zarządu nr 2/2016

Data dodania: 2016-10-09
Rozmiar: 462kB
Autor: Zarząd

Pełnomocnictwo w KRS.


Pismo do Sądu (KRS) z dnia 4 stycznia 2016 r.

Data dodania: 2016-03-18
Rozmiar: 411kB
Autor: Zarząd


Pismo do Sądu (KRS) z dnia 15 grudnia 2015 r.

Data dodania: 2016-03-17
Rozmiar: 433kB
Autor: Zarząd


Protokół VI Walnego Zebrania

Data dodania: 2016-03-16
Rozmiar: 190kB
Autor: Prezydium VI WZ


Druki na VI Walne Zebranie

Data dodania: 2015-06-28
Rozmiar: 244kB
Autor: Zarząd TPLŁE

Dokument do pobrania i wydrukowania zawiera zarówno obligatoryjne druki - również niezbędne do sprawnego przeprowadzenia - VI Walnego Zebrania, które rozpocznie się w dniu 26 września 2015 roku o godz. 10:00 przy okazji imprezy XIII Zakończenia Sezonu - szczegółowe informacje w Kalendarzu Imprez 2015.

Członkowie naszego Towarzystwa mający zamiar uczestniczyć w VI Walnym Zebraniu proszeni są o wydrukowanie (o ile mają takie możliwości) i zabranie tego dokumentu ze sobą na Walne Zebranie. Zalecane jest również zapoznanie się z pozostałymi dokumentami wymienionymi w spisie druków na VI Walne Zebranie do pobrania z naszej witryny internetowej.


Regulamin Spływów Kajakowych - aktualny

Data dodania: 2014-10-11
Rozmiar: 258kB
Autor: Zarząd TPLŁE

Zamieszczony Regulamin Spływów Kajakowych TPLŁE obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 roku. Znalazły się w nim wszystkie zapisy z poprzedniego Regulaminu, dodano jedynie dwa punkty sankcjonujące dotychczasową praktykę dotyczącą zasad zachowania prywatności – analogiczne zasady obowiązują np. na Międzynarodowym Spływie na Dunaju (TID). Wszystkie zmiany zostały naniesione w kolorze niebieskim.

Najkrócej rzecz ujmując, wejście w życie nowego Regulaminu nie dokonuje żadnej istotnej (z punktu widzenia uczestnika) zmiany w charakterze imprez organizowanych pod patronatem TPLŁE.


Komunikat Zarządu nr 1/2013

Data dodania: 2013-03-06
Rozmiar: 157kB
Autor: Zarząd TPLŁE

Koleżanki i Koledzy

Po 6-letnim (2008-2013) obniżeniu wysokości wpisowego z 20 do 10 zł (minimalną składkę podwyższono wtedy z 20 do 30 zł) z dniem 1 stycznia 2014 roku wpisowe do naszego Towarzystwa zostaje przywrócone do poprzedniej wysokości, czyli 20 zł. [ ... ]


Komunikat Zarządu nr 1/2012

Data dodania: 2012-02-08
Rozmiar: 193kB
Autor: Zarząd TPLŁE

Koleżanki i Koledzy

Wyrażając naszą wolę kontynuacji dobrych praktyk zapoczątkowanych w poprzedniej kadencji zamieszczamy poniżej swego rodzaju expose Zarządu IV kadencji. Istotną część jego treści stanowią cytaty zaczerpnięte z komunikatów Zarządu poprzedniej kadencji, które w naszej intencji mają świadczyć o słuszności przyjętych wtedy projekcji i naszej obecnej determinacji ich kontynuacji. [ ... ]


Protokół V Walnego Zebrania

Data dodania: 2011-12-05
Rozmiar: 199kB
Autor: Prezydium V WZ


Regulamin Spływów Kajakowych

Data dodania: 2010-11-30
Rozmiar: 179kB
Autor: Zarząd TPLŁE

Zamieszczony Regulamin Spływów Kajakowych TPLŁE obowiązuje od dnia 1 grudnia 2010 roku. Znalazły się w nim wszystkie zapisy z poprzedniego Regulaminu, przy czym niektóre z nich uszczegółowiono. Zapisy dotyczące: gromadzenia środków na pokrycie kosztów imprezy, rezygnacji z uczestnictwa i warunków zwrotów z tego tytułu, odwołania imprezy; zostały przeniesione z innego regulaminu. Istotnym novum są zapisy związane z powoływaniem Rady Spływu – bywają sytuacje, gdzie jej istnienie może być przydatne.

Dla osób znających się na rzeczy większość zapisów regulaminowych jest oczywista (wynikają z dotychczasowych doświadczeń, przemyśleń, wyobraźni i zbiorowego poczucia odpowiedzialności), ale o ich zamieszczeniu zadecydowały względy formalne.

Najkrócej rzecz ujmując, wejście w życie obowiązującego aktualnie Regulaminu nie dokonuje żadnej istotnej (z punktu widzenia uczestnika) zmiany w charakterze imprez organizowanych pod patronatem TPLŁE, a jedynie porządkuje i sankcjonuje całą dotychczas wypracowaną praktykę na ponad setce imprez.

 


Komunikat Zarządu nr 1/2010

Data dodania: 2010-03-29
Rozmiar: 130kB
Autor: Zarząd TPLŁE

[ ... ]


Pismo do Sądu (KRS) z dnia 15 grudnia 2008 r.

Data dodania: 2008-12-15
Rozmiar: 310kB
Autor: Zarząd


Komunikat Zarządu nr 2/2008

Data dodania: 2008-05-07
Rozmiar: 887kB
Autor: Zarząd TPLŁE

[ ... ]


Komunikat Zarządu nr 1/2008

Data dodania: 2008-03-04
Rozmiar: 181kB
Autor: Zarząd TPLŁE

Koleżanki i Koledzy

Na początku III kadencji czujemy się w obowiązku przedstawić Wam naszą wizję funkcjonowania Towarzystwa. Wynika ona zarówno z dotychczasowych, długoletnich już doświadczeń, jak również z realnej oceny ujawnionych przez członków Towarzystwa możliwości. Chcielibyśmy wierzyć, że ocena okaże się zaniżona i za kilka lat wszyscy będą dużo bardziej usatysfakcjonowani niż mogą się tego teraz spodziewać. [ ... ]


Protokół III Walnego Zebrania

Data dodania: 2007-10-21
Rozmiar: 209kB
Autor: Prezydium III Walnego Zebrania


Komunikat Prezydium III Walnego Zebrania

Data dodania: 2007-10-12
Rozmiar: 272kB
Autor:


Komunikat Zarządu nr 1/2007

Data dodania: 2007-01-01
Rozmiar: 238kB
Autor: